psu h

Videos น่าสนใจ


สภากาแฟ COFFEE TALK : ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทย

 รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 รายการรวมช่อศรีตรัง

 กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 More...

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561


1. ประกาศทุน

2. รายงานความก้าวหน้า

3. รานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

5. ตารางตัวชี้วัดศักยภาพและผลลัพธ์ของโครงการ (แบบวิจัย 16.1)

6. แบบวิจัย 5 (สรุปรายการค่าใช้จ่าย)

7. แบบฟอร์มขอปรับปรุงและขยายระยะเวลา (แบบวิจัย 14.1/NR)

8. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

9. เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย