psu h

Videos น่าสนใจ


PSUxKUMTT webinar rubber "ยางพาราและวัสดุ"

 EP.9 RUBBER: Innovation Bazaar : "ยางพารา" กับความสามารถใหม่ในการลอกลายแบบ 3 มิติ

 EP.8 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "หมอนจัดท่าสำหรับนอนตะแคง"

 EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 

วิดีโออื่นๆ >>

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561


1. ประกาศทุน

2. รายงานความก้าวหน้า

3. รานงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

5. ตารางตัวชี้วัดศักยภาพและผลลัพธ์ของโครงการ (แบบวิจัย 16.1)

6. แบบวิจัย 5 (สรุปรายการค่าใช้จ่าย)

7. แบบฟอร์มขอปรับปรุงและขยายระยะเวลา (แบบวิจัย 14.1/NR)

8. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

9. เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย