psu h

แนะนำสถาบันฯ


nr logoสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ดาวน์โหลด: เอกสารแนะนำสถาบัน]

 

วัตถุประสงค์

1. กำหนดแนวทางและนโยบาย รวมทั้งดำเนินการงานวิจัยสหวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านยางพารา ป้อนสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม

3. ดำเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจของสถาบันฯ

1. วิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา การตรวจสอบพันธุกรรม การควบคุมโรคยางพารา เป็นต้น ไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การแปรรูปผลผลิตจากยางในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ

2. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ในทุกด้านซึ่งเป็นความต้องการของประเทศ

3. ให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำงานวิจัยร่วมกับเอกชนในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

4. จัดทำฐานข้อมูล (knowledge bank) ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราอย่างครบวงจร ทั้งในด้านของการปรับปรุงพันธุ์ยาง ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเป็นแหล่งของฐานข้อมูลวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยในแหล่งวิชาการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจัดทำข้อมูลเป็นระบบ

5. เป็นหน่วยงานที่ร่วมให้บริการตรวจสอบคุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพยางหรือผลิตภัณฑ์ยาง

6. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • เทคโนโลยีการจัดการสวนยางให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนมากที่สุด

 • การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการกำจัดหรือบำบัดของเสีย รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรื่องการใช้ประโยชน์จากของเสีย

 • การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับข้อตกลงการค้าระดับนานาชาติ

 • เทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นที่รู้จักและสร้างตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ทิศทางการวิจัย

 • การวิจัยด้านพืชศาสตร์ เช่น คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา

 • การตรวจสอบพันธุกรรม การควบคุมโรคยางพารา เป็นต้น

 • การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา และนวัตกรรม

 • การวิจัยด้านเศรษฐสังคม

 • การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพารา

 • การวิจัยเชิงนโยบาย

 • การวิจัยด้านเทคโนโลยีและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์

 • การวิจัยด้านระบบการบริหารจัดการ

 

หน่วยวิจัยด้านยางพาราของมหาวิทยาลัย

 • สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยียางพารา

 • สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ

 • สถานวิจัยพลังงานทดแทน

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 • คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี