psu h

แนะนำสถาบันฯ


nr logoสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ดาวน์โหลด: เอกสารแนะนำสถาบัน]

 

วิสัยทัศน์

"สะพานเชื่อมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์"

ภารกิจ

1. การสร้างองค์ความรู้ยางพาราเชิงลึก

2. การสร้างนวัตกรรมยางพารา

3. การสร้างให้งานวิจัยและนวัตกรรมยางพาราเกิดการใช้ประโยน์

4. การสร้างเครือข่าย / การแบ่งปันความรู้ด้านยางพารา

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยางพาราเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0