psu h

Videos น่าสนใจ


EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 More...

กิจกรรมการบรรยาย "ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา"


25

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่อง "ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา" ณ ห้องราชันย์ โรงแรมสยามออเรียนทัล โดยดร.ไชยยะ คงมณี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณกีรติญา กรณ์ชนาชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชีย โพลีคอม จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวได้มีการบรรยายใน 2 หัวข้อ ในช่วงเช้าได้บรรยายหัวข้อ "ระบบการตลาดยางพาราและกลไกราคายางพารา" ซึ่งบรรยายโดยดร.ไชยยะ คงมณี  วิทยากรได้ให้ข้อมูล ความสัมพันธ์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคายางในตลาด ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมรับฟังมีความเข้าใจในระบบกลไกตลาดยางพารามากขึ้น ส่วนในช่วงบ่ายหัวข้อ "เทคโนโลและเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา" บรรยายโดย คุณกีรติญา กรณ์ชนาชัย เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม