psu h

Videos น่าสนใจ


EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 More...

กิจกรรมค่ายนวัตกรยางพารารุ่นใหม่ (Natural Rubber – Young Innovator Camp (NR-YIC))


NR YIC

เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราได้จัดกิจกรรมค่ายนวัตกรยางพารารุ่นใหม่ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จ.กระบี่ เพื่อนำนักวิจัยด้านยางพาราและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการรวมกลุ่มของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทำงานเชิงนวัตกรรมแบบบูรณาการ รวมถึงการนําผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือมีการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกันอีกด้วย 

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ โดยผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จากคณะวิทยาศาสตร์ การแสดงกรณีศึกษา โดยผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราและคณะวิทยาศาสตร์  การบรรยายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบค้นโดยหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรม workshop โดยคุณเกรียงไกร คมขำ จากศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรสาธารณะประโยชน์ และสุดท้ายยังมีการสร้างโจทย์วิจัยร่วมกันอีกด้วย