psu h

Videos น่าสนใจ


EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 More...

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559


3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ทุนวิจัยโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมยางพารา)

5. ตารางตัวชี้วัดศักยภาพและผลลัพธ์ของโครงการ (แบบวิจัย 16.1)

6. แบบวิจัย 5 (สรุปรายการค่าใช้จ่าย)

7. แบบฟอร์มขอปรับปรุงและขยายระยะเวลา (แบบวิจัย 14.1/NR)

8. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

9. เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย