psu h

Videos น่าสนใจ


สภากาแฟ COFFEE TALK : ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทย

 รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 รายการรวมช่อศรีตรัง

 กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 More...

การประกวด“สานฝัน นวัตกรรมยาง (ตอนติดปีก SME D-scale up)”


nr logo

1. กำหนดส่งแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ (ยาง) เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยสมัครผ่านออนไลน์ลิงค์ https://goo.gl/forms/ZqaHyKv9MzsuyZxi2

2. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มออนไลน์ https://goo.gl/forms/ZqaHyKv9MzsuyZxi2

3. คัดเลือกรอบแรก (จากข้อมูลที่กรอกในระบบ)ในวันที่ 6 กันยายน 2561

4. ประกาศผู้เข้ารอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2561  (นำเสนอกิจการละ 7 นาที ถามตอบ 5 นาที)

5. 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ (รอบตัดสิน)  ในวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการไม่ต่ำกว่า 1 camp

7. เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 สถานประกอบการ นำเสนอได้ 1 แนวคิดธุรกิจ
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น 
 • ผลงานแนวคิดธุรกิจที่เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 • เงื่อนไขอื่น ๆ จากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดแล้วสิ้นสุด

8. รางวัล 10 รางวัลประกอบด้วย

 • ชนะเลิศเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากประธาน SME Development Bank
 • รองชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท 2 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ MD SME Development Bank
 • รางวัลชมเชยเงินรางวัล 5,000 บาท 2 รางวัล  พร้อมเกียรติบัตรจากอธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ MD SME Development Bank
 • รางวัล spiritเงินรางวัล 2,000 บาท 5 รางวัล  พร้อมเกียรติบัตร

**ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 5 รางวัล จะมีโอกาสไปร่วมทริปดูงาน Expo ที่ประเทศฮ่องกง ภายใต้การสนับสนุนจาก SME development bank**

9. เกณฑ์การตัดสินและรายชื่อคณะกรรมการ

     a. เกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบพิจารณาเอกสาร)

 • ช่องทางการหารายได้และความเป็นไปได้ (20)
 • ขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอ การแข่งขันเป็นไปได้ (20)
 • มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นที่น่าพึงพอใจ (15)
 • กลุ่มลูกค้าชัดเจนและเป็นไปได้ (15)
 • ช่องทางการเข้าหาลูกค้า (10)
 • คุณภาพของทีมบริหาร (10)
 • มีตัวเลขสำคัญต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลที่เสนอ (10)

      b. รายชื่อคณะกรรมการรอบที่ 1 (รอบพิจารณาเอกสาร)

 • รศ.อาซีซัน แกสมาน ประธานกรรมการคัดเลือกรอบแรก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อ.วรสันต์ โสภณ กรรมการ  รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • คุณ อธิพล อินทร์สว่าง กรรมการ ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ด้านการเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คุณราเมศ รัตนอรุณ กรรมการ  รองผู้อำนวยการผู้ตรวจงานสาขา 5 (ภาคใต้) SME Development Bank
 • ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      c. เกณฑ์การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 • Business model ช่องทางการหารายได้และความเป็นไปได้ (20)
 • Market ขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอ การแข่งขันเป็นไปได้ (15)
 • Product มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นที่น่าพึงพอใจ (15)
 • Target group กลุ่มลูกค้าชัดเจนและเป็นไปได้ (10)
 • Channel ช่องทางการเข้าหาลูกค้า (10)
 • Founder team คุณภาพของทีมบริหาร (10)
 • Supporting data มีตัวเลขสำคัญต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลที่เสนอ (10)
 • Pitching skill ความสามารถในการ pitch (10)

      d. รายชื่อคณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ

 • ผศ.นพ. สุนทร วงศ์ศิริ ประธาน  นวัตกรผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่นำไปใช้จริงในเชิงพาณิชย์ Spin-off มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คุณปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและช่องทางการตลาด ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
 • คุณยุพิน ธนะติวะกุล กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมผู้ประกอบการ SME Development Bank
 • คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ นักสื่อสารมวลชน บริษัทพลีอาดีส บางกอก จำกัด
 • ผศ.ดร. สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ นักวิจัยและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง