ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560


1. ประกาศทุน

2. รายงานความก้าวหน้า

3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ทุนวิจัยโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมยางพารา) 

5. ตารางตัวชี้วัดศักยภาพและผลลัพธ์ของโครงการ (แบบวิจัย 16.1)

6. แบบวิจัย 5 (สรุปรายการค่าใช้จ่าย)

7. แบบฟอร์มขอปรับปรุงและขยายระยะเวลา (แบบวิจัย 14.1/NR) 

8. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

9. เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย