psu h

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์


สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา