psu h

Videos น่าสนใจ


เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 25 : การแยกน้ำตาลมูลค่าสูง (Quebrachitol จากน้ำยางพารา)

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 24 : แผ่นยางพาราเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 23 : มะเฟืองซักผ้า" การแปรรูปยางพาราจาก โรงงานเกษตรกร สู่การวางตลาด Modern Trade

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 22 : FSC การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน กับอุตสาหกรรมยางพารา

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 21 : อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเข็มตำมือในการส่งขวดยาจากยางพารา

 More...

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ยางพาราต้นแบบ


fund iconสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ยางพาราต้นแบบ  ตามรายละเอียดดังนี้

ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน เป็นทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาขึ้นมาจากรูปแบบเดิมอยู่ก่อนให้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม โดยสิ่งที่พัฒนาขึ้นจะต้องมีการต่อยอดการทดลอง พิสูจน์การนำไปใช้ประโยชน์จริง  สนับสนุนระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

มูลค่าทุน 110,000 บาท (รวมค่าบริหารจัดการ)

ผลผลิตจากงานวิจัย 

  • ผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือรูปภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมวิธิการใช้งาน
  • เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือบันทึกข้อความการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมรายงานผลการทดลองเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 

"ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561"

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ click