psu h

Videos น่าสนใจ


สภากาแฟ COFFEE TALK : ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทย

 รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 รายการรวมช่อศรีตรัง

 กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 More...

Videos น่าสนใจ


 

สภากาแฟ COFFEE TALK:ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทย

 


 

รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 


 

กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 


 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 


 

กระบวนการแปรรูปแผ่นยางปูพื้นจากยางพารา

 


 

ผลงานวิจัยยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


 

แนะนำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ม.อ.

 


 


แนะนำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ม.อ. eng.version

 


 

ที่มาจาก ช่อง Youtube: NR-IRI PSU